Sử dụng thuốc cho tác dụng tại chỗ 

Thuốc cho tác dụng tại chỗ còn được gọi là thuốc dùng ngoài với đa số là thuốc dùng bôi lên da, niêm mạc (thuốc mỡ, thuốc bột…), thuốc nhỏ lên niêm mạc (thuốc nhỏ mắt, thuốc bột…), thuốc nhỏ lên niêm mạc (thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai), hoặc thuốc để đặt vào hốc …

Sử dụng thuốc cho tác dụng tại chỗ  Read More »