Về chúng tôi

CEO: Trần Trung Trực

Thông tin cá nhân:
– Họ và tên: Trần Trung Trực

Biện Lê Quốc Bảo
Lê Quyết Thắng
Nguyễn Văn Việt